Неда Бояджиева

Неда Бояджиева е преподавател по италиански език, главен асистент в Катедрата по романистика, италианска филология, към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Води курсове по практическа граматика и практически синтаксис, фонетика – теоретичен курс, стилистика – теоретичен курс; морфосинтаксис – номинална част, теоретичен курс, преподава лексика и превод от/на италиански език. Автор и съавтор е на редица речници, учебници и учебни помагала, сред които най-важните са: Grammatica pratica per gli studenti del I corso di filologia italiana (1990), Италианско-български, българо-италиански речник (в съавт., 2001), Италиански език за кандидат-студенти, I част (в съавт., 2002), Италианска граматика (в съавт., 2003), L’Italiano delle banche (corso comunicativo di lingua settoriale) (2003), Кратка италианска граматика във фишове (2007), Grammatica italiana. Nozioni di base ed esercizi (2007), Lingua italiana. Corso di testi ed esercizi lessicali (в съавт., 2007), както и на множество публикации в специализирания печат.