Лидия Михова

Лидия Михова е доцент в секция „Литература на Българското възраждане“ в Института за литература при БАН. От 1987 до 2006 г. води лекции по възрожденска литература, както и специализирани курсове в Пловдивския уневерситет „Паисий Хилендарски“ като хоноруван преподавател. В продължение на четири семестъра води лекции по възрожденска култура и култура на ХХ в. във Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“ – филиала в София. От 2006 г. е лектор по български език, цивилизация и литература в Департамента по славистика при Страсбургския университет, където води и лекции по въведение в славянските култури. Научните й интереси и публикации са в областта на литературата и културата на Българското възраждане и първите десетилетия на ХХ в., народна литература, масова култура, слово и образ, наратология, рецептивистика. Автор е на книгите: Българските календари (1818–1944) (1996) и Модерните потреби на Възраждането (2000).