Александра Багашева

Александра Багашева е преподавател по езикознание и психолингвистика в катедра “Англицистика и американистика” на СУ „Св. Кл. Охридски”. Защитава докторска дисертация на тема “Събитие в перспективата на когнитивната лингвистика” през 2004 г. Сред публикациите ѝ са монографично изследване на сложните глаголи в българския и английския език, българо-английски и англо-български речници, учебни помагала за самоподготовка за олимпиади и стандартизирани изпити по английски език и др. Член е на Българската асоциация по американистика, на Българското дружество за британистични изследвания, на Международната асоциация по когнитивна лингвистика и на Британската асоциация по когнитивна лингвистика.