Искра Баева

Искра Баева е професор в Катедрата по нова и съвременна история на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Специалист по нова и най-нова обща история, история на международните отношения, прехода в Източна Европа от края на 80-те години до началото на ХХІ в., политическа история на Източна Европа през ХХ в., съвременния свят – проблеми и противоречия, етнонационални модели в Централна Европа през ХХ в.